معنی و ترجمه کلمه jus postliminii به فارسی jus postliminii یعنی چه

jus postliminii


قانون استعاده حقوق ،هرگاه اموال کسى در جنگ توسط دشمن اخذ و متعاقبا "پس گرفته شود
قانون ـ فقه : حق وى نسبت به ان اموال محفوظ است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها