معنی و ترجمه کلمه justify به فارسی justify یعنی چه

justify


هم تراز کردن ،قضاوت کردن ،تبرئه کردن ،حق دادن( به)،تصديق کردن ،ذيحق دانستن ،توجيه کردن
کامپيوتر : هم تراز کردن
قانون ـ فقه : تصديق کردن
علوم نظامى : تصديق کردن توجيه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها