معنی و ترجمه کلمه keeping به فارسی keeping یعنی چه

keeping


سازش ،تصرف ،متصرفات ،غذا،علوفه ،نگهدارى ،توافق
قانون ـ فقه : موافقت
علوم نظامى : ذخاير يکانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها