معنی و ترجمه کلمه kept (on file) به فارسی kept (on file) یعنی چه

kept (on file)


قانون ـ فقه : مضبوط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها