معنی و ترجمه کلمه kinesiology به فارسی kinesiology یعنی چه

kinesiology


اصول مکانيزم ،تشريح حرکات بدنى انسان ،علم الحرکات بدن
روانشناسى : حرکت شناسى
ورزش : حرکت شناسى بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها