معنی و ترجمه کلمه know how به فارسی know how یعنی چه

know how


دانش ،فوت و فن ،اطلاع ،معلومات خاص ،فنون ،رموزکار،کاردانى
بازرگانى : فن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها