معنی و ترجمه کلمه knowledge acquisition به فارسی knowledge acquisition یعنی چه

knowledge acquisition


اگاهى يابى ،دانشيابى
کامپيوتر : کسب معلومات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها