معنی و ترجمه کلمه knowledge base به فارسی knowledge base یعنی چه

knowledge base


پايگاه معلومات ،پايگاه دانش
کامپيوتر : پايگاه اگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها