معنی و ترجمه کلمه known datum point به فارسی known datum point یعنی چه

known datum point


علوم مهندسى : ايستگاه معلوم
علوم نظامى : نقطه اى با مختصات و گراى معلوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها