معنی و ترجمه کلمه kolmogorov-smirnov test به فارسی kolmogorov-smirnov test یعنی چه

kolmogorov-smirnov test


روانشناسى : ازمون کلموگورف - اسميرنف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها