معنی و ترجمه کلمه labor movement به فارسی labor movement یعنی چه

labor movement


جنبش کارگرى
بازرگانى : نهضت کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها