معنی و ترجمه کلمه labor saving techinque به فارسی labor saving techinque یعنی چه

labor saving techinque


فن کاراندوز( سرمايه بر)
بازرگانى : فن کاراندوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها