معنی و ترجمه کلمه labor theory of value به فارسی labor theory of value یعنی چه

labor theory of value


نظريه ارزش کار
قانون ـ فقه : تئورى ارزش کار
بازرگانى : براساس اين نظريه قيمت هاى نسبى کالاها به مقادير نسبى کار که در توليد ان کالاها بکاررفته بستگى دارد بخش عمده اى از اقتصاد مارکس برپايه نظريه ارزش کار قرار دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها