معنی و ترجمه کلمه labor-saving devices به فارسی labor-saving devices یعنی چه

labor-saving devices


روانشناسى : ابزارهاى کاراندوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها