معنی و ترجمه کلمه laboriously به فارسی laboriously یعنی چه

laboriously


بارنج ،بزحمت ،ساعيانه ،چنانکه نماينده زحمت باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها