معنی و ترجمه کلمه laid up in bed به فارسی laid up in bed یعنی چه

laid up in bed


بسترى ،وضع طبيعى ،راه پيچيدگى ،پيشه ويژه ،رشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها