معنی و ترجمه کلمه landscape orientation به فارسی landscape orientation یعنی چه

landscape orientation


تمايل افقى
کامپيوتر : شکل خوابيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها