معنی و ترجمه کلمه large hearted به فارسی large hearted یعنی چه

large hearted


sympathetic(، )generousهمدرد،مساعد،سخاوتمند،بخشنده ،نظر بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها