معنی و ترجمه کلمه laser به فارسی laser یعنی چه

laser


اشعه ليزر،اشعه لاسر،ليزر
علوم هوايى : هر روش تابش نور کوهرنت يا همسان توسط انرژى ذخيره شده در سيستم مولکولى يااتمى هنگام تحريک با سيگنال ورودى
علوم نظامى : انرژى ليزرى سيستم تقويب نور بوسيله تشعشعات تحريک شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها