معنی و ترجمه کلمه launch به فارسی launch یعنی چه

launch


راه انداختن ،جاانداختن کالا در بازار،پرداخت کردن گلوله يا موشک ،شروع کردن کار،شروع کردن حمله ،اجراى حمله ،شروع عمليات ،به اب انداختن کشتى ،انداختن ،پرت کردن ،روانه کردن ،مامور کردن ،شروع کردن ،اقدام کردن
کامپيوتر : اغاز کردن
بازرگانى : جا انداختن کالا در بازار،عرضه نمودن کالاى جديد در بازار
علوم هوايى : پرتاب
علوم نظامى : قايق ورزشى و صيادى
علوم دريايى : به اب انداختن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها