معنی و ترجمه کلمه lay down به فارسی lay down یعنی چه

lay down


خريدن و اندوختن ،خواباندن ،زمين گذاشتن ،کنارگذاشتن ،در کف نهادن ،فدا کردن ،گذاشتن ،طرح کردن ،مشخص کردن ،تنظيم کردن ،وضع کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها