معنی و ترجمه کلمه lay it on with trowel به فارسی lay it on with trowel یعنی چه

lay it on with trowel


اشکارا چاپلوسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها