معنی و ترجمه کلمه laying of setts به فارسی laying of setts یعنی چه

laying of setts


سنگفرش کردن ،واداشتن سنگها
معمارى : واداشت فرش سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها