معنی و ترجمه کلمه layout به فارسی layout یعنی چه

layout


صفحه ارايى ،ترتيب وسايل ،طرح بندى
کامپيوتر : ارايش
الکترونيک : جانمايى
عمران : طرح اوليه
معمارى : رسم
ورزش : وضع بدن بين اغاز پرش ارتفاع و فرود وارو باز،شيرجه فرشته
علوم دريايى : ارايش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده