معنی و ترجمه کلمه leader به فارسی leader یعنی چه

leader


قسمت خالى نوار در ابتداى حلقه يک نوار مغناطيسى ،نقطه چين يا خط چين راهنما،پيشتاز،سرپرست ،فرمانده دسته ،هادى ،پيشوا،رهبر،راهنما،فرمانده ،قائد،سردسته
علوم مهندسى : فشنگ راهنماى پيچى
کامپيوتر : رهبر
قانون ـ فقه : رئيس
روانشناسى : رهبر
ورزش : قطعه ريسمان بين نخ اصلى و قلاب ماهيگيرى
علوم نظامى : راهنما فرمانده گروه يا يکان کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها