معنی و ترجمه کلمه least squares estimates (lse) به فارسی least squares estimates (lse) یعنی چه

least squares estimates (lse)


براورد حداقل مربعات( در اقتصادسنجى)
بازرگانى : براورد حداقل مربعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها