معنی و ترجمه کلمه leatherwood به فارسی leatherwood یعنی چه

leatherwood


(گ.ش ).درخت ميشن)Dirca palustris(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها