معنی و ترجمه کلمه left به فارسی left یعنی چه

left


: )adj.& adv.& n.(چپ ،درطرف چپ ،جناح چپ ، : )past of leave(زمان ماضى فعلleave
ورزش : ضربه چپ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها