معنی و ترجمه کلمه leontief matrix به فارسی leontief matrix یعنی چه

leontief matrix


ماتريس لئونتيف
بازرگانى : اجزاء ماتريس لئونتيف در قطر اصلى اعداد مثبت و ساير اجزاء ان اعداد منفى يا صفر هستند.

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها