معنی و ترجمه کلمه lepidopteran به فارسی lepidopteran یعنی چه

lepidopteran


( )lepidopter(ج.ش ).فلس بالان ،پشيز بالان( پروانه هاو بيدهااز اين رسته اند)lepidoptera

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها