معنی و ترجمه کلمه lesion به فارسی lesion یعنی چه

lesion


غبن)ghabn( ،زيان حاصله در اثر عدم اجراى عقدى ،(طب و دامپزشکى )زخم ،جراحت ،خسارت ،اسيب
قانون ـ فقه : غبن
ورزش : ضايعه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها