معنی و ترجمه کلمه lessen به فارسی lessen یعنی چه

lessen


تقليل يافتن ،کمتر شدن ،تخفيف يافتن ،کمتر کردن ،تقليل دادن ،کاستن ،کاهش دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها