معنی و ترجمه کلمه let us be brief به فارسی let us be brief یعنی چه

let us be brief


کوتاه کنيم ،مختصر کنيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها