معنی و ترجمه کلمه level of significance به فارسی level of significance یعنی چه

level of significance


سطح معنى دار بودن( درامار)
بازرگانى : سطح معنى دار بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها