معنی و ترجمه کلمه levy به فارسی levy یعنی چه

levy


وضع کردن ماليات ،اخذ ماليات ،هزينه ،سربازگيرى اجبارى ،سرباز مزدور،وضع ماليات ،ماليات بندى ،خراج ،وصول ماليات ،باج گيرى ،تحميل ،نام نويسى ،ماليات بستن بر،جمع اورى کردن
قانون ـ فقه : سرباز گيرى
بازرگانى : ماليات وضع کردن
علوم نظامى : نام نويسى از داوطلبان سربازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها