معنی و ترجمه کلمه lifo به فارسی lifo یعنی چه

lifo


Last In First Out،به ترتيب عکس ورود
کامپيوتر : اولين صادره از اخرين وارده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها