معنی و ترجمه کلمه lift is full of troubles به فارسی lift is full of troubles یعنی چه

lift is full of troubles


زندگى را سراسر سختى است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها