معنی و ترجمه کلمه lift is full of troubles به فارسی lift is full of troubles یعنی چه

lift is full of troubles


زندگى را سراسر سختى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها