معنی و ترجمه کلمه lighter-than-air aircraft به فارسی lighter-than-air aircraft یعنی چه

lighter-than-air aircraft


علوم هوايى : هواپيماى سبکتر از هوا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها