معنی و ترجمه کلمه like father like son به فارسی like father like son یعنی چه

like father like son


پسر کو ندارد نشان از پدر تو بيگانه خوان و مخوانش پسر

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها