معنی و ترجمه کلمه liquefacient به فارسی liquefacient یعنی چه

liquefacient


ابگونگر،گدازنده ،مايع کننده ،(طب )عامل موجب ترشح ،ترشح کننده ،مايع ترشح کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها