معنی و ترجمه کلمه liquid assets به فارسی liquid assets یعنی چه

liquid assets


دارائيهاى نقدى( قابل تبديل به پول)
بازرگانى : دارائيهاى نقدى ،دارائى هاى نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها