معنی و ترجمه کلمه liquidity preference function به فارسی liquidity preference function یعنی چه

liquidity preference function


تابع رجحان نقدينگى( تئورى بهره)
بازرگانى : تابع رجحان نقدينگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها