معنی و ترجمه کلمه listening watch به فارسی listening watch یعنی چه

listening watch


مراقبت به گوش
علوم نظامى : پست به گوش راديويى نگهبانى به گوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها