معنی و ترجمه کلمه listing به فارسی listing یعنی چه

listing


صورت ،سجاف ،اسم نويسى ،فهرست نويسى ،خيش کنى ،سياهه بردارى
کامپيوتر : ليست گيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها