معنی و ترجمه کلمه locus standi به فارسی locus standi یعنی چه

locus standi


حق حضور در دادگاه يا مجلس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها