معنی و ترجمه کلمه logistics به فارسی logistics یعنی چه

logistics


لجستيک ،تدارک کردن ،امايش ،امادها،(نظ ).مبحث تدارکات لشکر کشى ،شعبه اى از فنون نظامى که درباره فن لشکرکشى و وسائط نقليه وتهيه اردوگاه واذوقه ومهمات لازمه درطى لشکر کشى بحث ميکند
بازرگانى : اقدامات مربوط به تهيه و توزيع
علوم نظامى : عمل تدارک يکانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها