معنی و ترجمه کلمه long horned beetle به فارسی long horned beetle یعنی چه

long horned beetle


(ج.ش ).سوسک شاخک دراز خانوادهCerambycidae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها