معنی و ترجمه کلمه long horned grasshopper به فارسی long horned grasshopper یعنی چه

long horned grasshopper


(ج.ش ).ملخ شاخک دراز)Tettigoniidae(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها