معنی و ترجمه کلمه long به فارسی long یعنی چه

long


بلند،طى مسافت زياد توپ ، )adv.adj.&n.(دراز،طويل ،مديد،کشيده ،دير،گذشته ازوقت ، : )vt.&vi.(اشتياق داشتن ،ميل داشتن ،ارزوى چيزى را داشتن ،طولانى کردن ،(در شعر )مناسب بودن
قانون ـ فقه : مدت زياد
ورزش : توپ بلند به اوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها