معنی و ترجمه کلمه look after به فارسی look after یعنی چه

look after


)see after(مراقب بودن ،مواظب بودن ،توجه داشتن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها